WikiTurk
Editor Login | Register
Ekle

> Bilgi Rehberi > Ekonomi & İşletme

sercenyurt
(Date : 13.1.2008 13:41:17)
imageimageimage %4


1978 Krizi

1974 yılında OPEC ka­rarı ile petrol fiyatlarının dört ka­tına çıkması, petrol ihracatçısı ül­keler dışında dünya çapında pazar daralmasına yol açmıştır. Türki­ye"nin dış ticaret hadleri şiddetle aleyhe dönmüştür. Bunun yanı sıra petro-dolarları piyasaya çekmeyi amaçlayan aşırı kısa vadeli borç­lanma politikaları, diğer azgelişmiş ülkelerle birlikte Türkiye"yi de krize sürüklemiştir. Uluslararası bankalar azgelişmiş ülkelere verdikleri kre­dileri kısmışlar, faizleri yükseltmiş­lerdir. Aynı yıl yapılan Kıbrıs hare­katından sonra Batılı ülkelerin Tür­kiye"ye uyguladığı örtülü ambargo sorunu ağırlaştırmıştır. Türkiye"nin dış ticaret açığı ile birlikte bütçe açığı ve sübvansiyonlar büyük oran­da artmıştır. Kısa vadeli borçların toplam borçlar içindeki payı yük­selmiştir. 1978"de ödemeler denge­si krize girince büyüme hızı yavaş­lamış, ekonomi resesyona girmiştir. Döviz fiyatlarının ve faiz hadleri­nin yükselmesi maliyet enflasyo­nuna yol açmıştır. Ülkede fiyat ar­tış hızı ilk kez yılda yüzde 50"yi aşmıştır. Bu oran 1980"de yüzde 100"ün üzerine çıkacaktır. Krizde çok sayıda banker ve beş banka if­las etmiştir. Bazı özel sanayi kuru­luşları kapanmaması için ya kamu­laştırılmış ya da kredilerle yaşatıl­maya çalışılmıştır. 1979 ve 1980 yıllarında OPEC"in petrol fiyatları­nı yeniden artırmasından sonra enf­lasyon yükselmiş, döviz darboğazı şiddetlenmiş, temel tüketim mad­deleri karaborsaya düşmüştür. IMF borçların ertelenmesi ve yeni kredi sağlanması için devalüasyon yapıl­masını, teşviklerin azaltılmasını, dış ticarette miktar kısıtlamalarının kal­dırılmasını içeren kapsamlı bir is­tikrar programını şart koşmuş an­cak hükümetle anlaşma sağlanama­mıştır.   IMF   programı   24   Ocak 1980 kararlarının alınmasıyla yü­rürlüğe girmiş ve 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra uygulan­mıştır.

Derecelendir
Kaynak
İçerik İhbarıOpen Source Document Project AUP&TOS