WikiTurk
Editor Login | Register
Ekle

> Bilgi Rehberi > Ekonomi & İşletme

sercenyurt
(Date : 19.1.2008 23:45:03)
imageimageimage %42


IS-LM Modeli


 ReklamModel, Keynes"in genel teorisindeki görüşlerini kla­sik iktisatın temel ilkeleri ile bağdaştırarak, adeta iki teorinin sente­zini yapan ve Walras"ın genel den­ge modeli çerçevesinde Keynes"in genel teorisindeki açıklamaları yo­rumlayan yaklaşımdır. Gelir Har­cama Modeli veya Neoklasik Keynesyen iktisat diye de adlandırılır. Hicks ve Hansen tarafından geliş­tirilmiştir.
IS-LM Modeli para ve mal pi­yasalarında birlikte denge sağlan­ması durumunu incelemektedir. Ya­tırımın (I) ve tasarrufun (S) eşit ol­duğu durumu gösteren IS eğrisi, dikey eksenin faiz, yatay eksenin gelir olduğu bir grafikte negatif eğimli, sol yukarından sağ aşağıya uzanan bir eğri olacaktır. Para pi­yasasında, para arzı (M) ile likidite tercihi (L) arasındaki denge duru­munu gösteren LM eğrisi de faiz ve gelirle doğru orantılı olduğun­dan, pozitif eğimli, sol aşağıdan sağ yukarıya uzanan bir eğri olacaktır. IS ve LM eğrilerinin kesiştiği nok­tada denge faiz ve gelir seviyeleri ortaya çıkar, para ve mal piyasaları dengeleri birlikte kurulur. Yalnız başlarına ele alındıklarında mal ve para piyasalarında denge sağlayan sonsuz sayıdaki faiz ve gelir dü­zeyleri, eğrilerin kesişme noktası tarafından tek bir faiz ve tek bir gelir seviyesine indirgenmiş olmak­tadır.
IS-LM Modeli, denge nokta­sında oluşan kaymaların milli gelir ve faiz düzeyini nasıl etkilediğini açıklar. 1.    IS eğrisinin sağa kayması milli gelir ve faizi artırır.       2.IS    eğrisinin   sola   kayması milli gelir ve faizi azaltır. 3.    LM eğrisinin sağa kayması milli geliri artırır, faizi azaltır. 4.    LM eğrisinin sola kayması milli geliri azaltır, faizi artırır.
IS-LM Modeli, maliye ve para politikalarının milli gelir ve faiz oranları üzerinde yaratacağı etkileri de açıklar. 1.    Kamu harcamalarındaki bü­yüme milli geliri ve faiz oranlarını yükseltir. 2.    Para arzındaki artış milli ge­liri büyütürken faiz oranlarını dü­şürür. 3.    Kamu harcamalarındaki azal­ma milli geliri ve faiz oranlarını dü­şürür. 2.    Para arzındaki azalma milli geliri düşürürken faiz oranlarını yük­seltir.

 

Derecelendir
Kaynak
İçerik İhbarıOpen Source Document Project AUP&TOS