WikiTurk
Editor Login | Register
Ekle

> Bilgi Rehberi > Psikoloji

APT II
(Date : 26.6.2008 17:43:03)
imageimageimage %18


PSİKOLOJİK YAKLAŞIMLAR


 ReklamI )GİRİŞ

İnsan davranışları ve iç yaşamı,bilimin en ilginç konularından biridir.


*İnsan davranışlarını güdüleyen nedenler,bunların yönelik olduğu amaçlar nelerdir?


*İnsan nasıl daha başarılı olur,doyumlu,etkili bir hayat yaşayabilir?


*Kendini nasıl daha iyi gerçekleştirebilir?


İşte bunlar ve bunlara benzeyen sorular psikolojinin kapsamına giren birçok araştırma
konularından bazılarıdır.Bireyin psikoloji biliminin temel kavramlarını bilmesinin hem kendisine hem de içinde yaşadığı topluma getireceği yararlar iki temel grupta toplanabilir.


1 )Kendi davranışının nedenlerini daha iyi anlamaya dayanan yararlar
2 )Toplum olarak daha sağlıklı ve demokratik bir düzen oluşturmayı kolaylaştıran yararlar.

Türkiye gibi süratle değişen bir toplumun,örgütlenmiş ve çağdaş bir toplum olarak yaşayabilmesi için Türk ana babasının,öğretmeninin,yöneticisinin,politikacısının,eğiticisinin, askerinin,ve iş adamının Türk insanının davranışlarının altında yatan temel faktörleri iyi anlaması gerekir.Davranış bilimleri Türkiye’nin üzerinde özellikle durması gereken bir konudur.

II )


a)Psikolojinin Tanımı


Psikolojinin konusu canlı varlıkların duyuş,düşünüş,ve davranışlarıdır.Psikolojinin amacıda duyuş,düşünüş ve davranışların bağlı bulunduğu kanunları bulmaktır.Bu bilim kurulalı beri psikolojinin konusunu bütün psikologların onaylayabileceği bir biçimde tanımlamak zor olmuştur.


İlk psikologlardan William James,psikolojiyi “Ruhsal yaşamı ( mentol life)inceleyen bir bilim” olarak tanımlamıştır.Ancak,bir çok psikologlar “ruh bilgisi”teriminin,bugünkü psikolojinin konusunu iyi anlatmadığı kanısındadırlar.Psikoloji Şu Şekilde Tanımlanabilinir;1 )Psikoloji,zihinde geçen bilinç olaylarının incelenmesidir.


2 )Psikoloji,insan ve hayvanların davranışlarının bilimsel olarak incelenmesidir.


3 )Psikoloji,kişiler arası ilişkileri inceleyen bir bilimdir.


4 )Psikoloji,insan ve çevresi arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilimdir.


5 )Psikoloji,insanın çevresine uyum sürecinin incelenmesidir.


b )Psikolojinin Alt Dalları:

Bir insanın günlük yaşamı birbirinden farklı değişik yönler içerir.İnsan yaşamının değişik yönleri psikolojinin değişik alanlar geliştirmesine yol açmıştır.


Psikolojinin değişik alan ve alt dalları:


1)Deneysel Psikoloji=Deneysel Psikologlar,belirli,bir davranışı etkileyen çevre koşullarını ve uyarıcıları ayrıntılı bir biçimde tanımlayıp ölçerek,uyarıcının hangi davranışı,nasıl ve derecede etkilediğini bulmayı amaçlarlar.


2)Fizyolojik Psikoloji=Biyolojik süreçlerle davranış arasındaki ilişkiyi inceler.Duyu organlarının yapısı ve işleyişi,hormonların davranışa olan etkiside inceleme konusu içindedir.Fizyolojik psikolojinin bir alt dalı olan psikoformakoloji alınan değişik ilaç türleri ile bireyin duygu,düşünce ve davranışı arasındaki ilişkiyi inceler.


3)Gelişimsel Psikoloji=Bireyin kronolojik yaşıyla onun davranışının türü arasındaki ilişkiyi inceler.Gelişimsel Psikolojinin diğer bir konusu da çocuğun içinde büyüdüğü çevre özellikleriyle onun geliştirdiği davranış türleri arasındaki ilişkiyi incelemektedir.

4)Kişilik Psikolojisi:Bireyin kedine özgü davranış,düşünce ve duygu biçimleriyle ilgilenir.Davranış,düşünce ve duygu özelliklerini incelerken kişiliğin yapılaşmasını etkileyen değişkenleri de araştırır.


5)Sosyal Psikoloji=Kişilerin birbirlerini algılamasında etkisini gösteren önemli değişkenler incelenir.Bunlar;tutumları,kişisel çekicilik,uyma,itaat,sosyal normlar,ikna etme ve edilme v.b gibi konulardan oluşur.


6)Bilişsel Psikoloji=Bellek sorusunu bilişsel psikoloji inceler.Algılama,düşünme,hatırlama ve unutma,problem çözme ve dil davranışının altında yatan süreçler konusunda yapılan araştırmalar bilişsel psikolojinin kapsamı içine girer.


7 )Klinik ve Danışmanlık Psikolojisi=Bireye düşünsel,duygusal ve davranışsal düzeyde yardımcı olmak,çevresiyle daha uyumlu bir ilişki kurmasını sağlamak klinik psikolojisinin amaçları içine girer.Bireye yaşamının değişik yönleriyle ilgili kararlar vermesine yardımcı olabilecek bilgi ve yetenekleri geliştirmeyi ise danışmanlık psikolojisi ele alır.

8 )Okul ve Eğitim Psikolojisi=Psikolojinin bu dalı psikoloji biliminin bulguları çerçevesinde okul ortamını ve eğitim sürecini, en etkin düzeye getir.Derecelendir
Kaynak http://www.odevarsivi.com/dosya.asp?islem=gor&dosya_no=164827
İçerik İhbarıOpen Source Document Project AUP&TOS