WikiTurk
Editor Login | Register
Ekle

> Bilgi Rehberi > Dış Ticaret

sercenyurt
(Date : 10.10.2008 22:01:49)
imageimageimage %14


Bedelsiz İhracat- Özellikleri ve Fatura Düzenlenmesi

Karşılığında yurt dışından bir ödeme yapılmaksızın yurt dışına mal çıkarılmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Uygulama
1- Bedelsiz olarak ihraç edilebilecek mallar aşağıda belirtilmiştir.

a) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından götürülen veya gönderilen hediyeler, miktarı ticari teamüllere uygun numuneler ile reklam ve tanıtım malları, yeniden kullanıma veya geri dönüşüme konu ithal edilmiş mal ve ambalaj malzemeleri,

b) Daha önce usulüne uygun olarak ihraç edilmiş malların bedelsiz gönderilmesi ticari örf ve adetlere uygun parçaları, fireleri ile garantili olarak ihraç edilen malların garanti süresi içinde yenilenmesi gereken parçaları,

c) Yabancı misyon mensuplarının, Türkiye’de çalışan yabancıların, yurt dışına hane nakli suretiyle gidecek Türk vatandaşlarının, daimi veya geçici görevle yurt dışına giden kamu görevlilerinin, bu durumlarının ilgili mercilerce belgelenmesi şartıyla, beraberlerinde götürecekleri, gönderecekleri veya adlarına gönderilecek mal ve taşıtlar,

ç) Yurt dışında yerleşik tüzel kişiler, yabancı turistler ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının beraberlerinde götürecekleri, gönderecekleri veya adlarına gönderilecek mal ve taşıtlar,

d) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve üniversitelerin; görevleri veya anlaşmalar gereği gönderecekleri mal ve taşıtlar,

e) Savaş, deprem, sel, salgın hastalık, kıtlık ve benzeri afet durumlarında; kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, üniversiteler, Kızılay ile kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların gönderecekleri insani yardım malzemeleri.

(2) Yukarıda belirtilenler dışında kalan hususlar, Dış Ticaret Müsteşarlığının (İhracat Genel Müdürlüğü) görüşü alınarak, ilgili gümrük idaresi veya İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğince sonuçlandırılır.

Önemli Not
a) Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri kapsamında yapılacak bedelsiz ihracatta, İhracatçı Birliğine üye olma şartı aranmaz.

b) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan mallardan, değeri 250.000 (ikiyüzellibin) ABD Dolarına kadar olanlar ile değer ve miktarına bakılmaksızın birinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde belirtilen malların bedelsiz ihracat izni başvuruları doğrudan ilgili gümrük idaresine yapılır.

c) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan mallardan, değeri 250.000 (ikiyüzellibin) ABD Doları ve üzeri olanların bedelsiz ihracat izni başvuruları ise,Bedelsiz İhracat Formu doldurularak İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine yapılır. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri, değeri 500.000 (beşyüzbin) ABD Dolarına kadar olan bedelsiz ihraç taleplerini kendileri sonuçlandırır, 500.000 (beşyüzbin) ABD Doları ve üzerindeki talepleri görüşleriyle birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığına (İhracat Genel Müdürlüğü) intikal ettirirler.

(3) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri verilen bedelsiz ihraç izinlerinin bir örneğini talep sahibine, bir örneğini de ilgili gümrük idaresine intikal ettirirler.

(4) Bedelsiz ihraç izinlerinin geçerlilik süresi 1 (bir) yıldır.

(5) Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentleri çerçevesinde yapılacak bedelsiz ihracata, doğrudan gümrük idaresince izin verilir. Ancak (ç) bendi uyarınca bedelsiz ihracı yapılacak malların yolcu beraberinde götürülmeyip, önce veya sonra gönderilmesi halinde, Türkiye’de satın alındığının belgelenmesi, taşıt götürülmesi halinde ise taşıtın trafik tescil kuruluşlarınca ve vergi dairelerince kayıtlarının kapatıldığının belgelenmesi gerekir.

(6) Birinci fıkranın (ç) bendi kapsamında, yurt dışında yerleşik tüzel kişiler, yabancı turistler ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının, Katma değer vergisi kanunu’nun 11/1-b maddesinde düzenlenen istisnadan yararlanarak yurt dışına götürecekleri, gönderecekleri veya adlarına gönderilecek mal ve taşıtların bedelsiz ihracına, satıcı tarafından verilen satış faturası nüshası veya satıcı onaylı örneklerine istinaden, ilgili gümrük idarelerince izin verilir.

Söz konusu satış faturasının bir nüshası veya satıcı onaylı bir örneği, Türkiye İstatistik Kurumuna gönderilmesini teminen, ilgili gümrük idaresince Gümrük Müsteşarlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) intikal ettirilir.

Yasak ve ihracı ön izne bağlı malların ihracatına izin verilmez. İhracı ön izne bağlı malların bedelsiz olarak ihraç edilmesi de, ancak ilgili merciin ön iznine istinaden mümkündür.

İhracında Destekleme ve Fiyat İstikrar fon kesintisi yapılan malların bedelsiz olarak ihraç edilebilmesi için, söz konusu primin ödendiğine dair banka dekontunun ibrazı gerekir. Ancak FOB değeri 1.000 (bin) ABD Dolarını geçmeyen malların bedelsiz ihracı Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kesintisine tabi değildir.

İhracı kayda bağlı mallardan, değeri FOB 1.000 (bin) ABD Dolarını geçenlerin bedelsiz olarak ihracında kayıt şartı aranır.

İhracat destekleri:Bedelsiz ihracata konu mal, ihracatta uygulanan desteklerden yararlandırılmaz.

Fatura Düzenleme
Yurt dışından ülkemize herhangi bir bedel transfer edilmeksizin gerçekleştirilen bedelsiz ihracat işlemlerinde müşterinin borçlandığı herhangi bir meblağın olmadığı, bu nedenle transferin bedelsiz veya sıfır bedelli olarak gerçekleştiğini gösteren faturalar düzenlenmesinin ihracatçı firmaların muhasebe kayıtları bakımından sorun yarattığı; bu nedenle, İhracat 2006/5 sayılı Tebliğ kapsamında gerçekleştirilecek bedelsiz ihracatlarda ticari fatura dışında bir belge ile işlem yapılmasının talep edilmesi üzerine;

Konu hakkında Maliye Bakanlığı’ndan alınan 15/08/2007 tarih ve 72539 sayılı yazıda , İhracat 2006/5 sayılı Tebliğ kapsamında gerçekleştirilecek bedelsiz ihracat işlemlerinde satılan emtia veya iş karşılığında bedelinin sıfır veya bedelsiz olduğunu gösterecek şekilde fatura düzenlenmesi zorunludur denilmektedir.

Bu itibarla, gerçekleştirilecek bedelsiz ihracat işlemlerinde satılan emtia veya iş karşılığı bedeli gösteren ve ilgili firmanın tam adı, adresi ve vergi kimlik numarası ile firma yetkilisinin imzasını ihtiva eden bir belgenin, sıfır veya bedelsiz olarak düzenlenecek olan fatura ile birlikte firmaların ihtiyaçları doğrultusunda ilgili gümrük idaresine ibrazı mümkün bulunmaktadır.

Derecelendir
Kaynak http://www.kobifinans.com.tr/tr/bilgi_merkezi/02080101/20449
İçerik İhbarıOpen Source Document Project AUP&TOS