WikiTurk
Editor Login | Register
Ekle

> Bilgi Rehberi > Felsefe

The_Psikopat
(Date : 30.11.2007 23:50:50)
imageimageimage %49


Materyalizm Nedir?


 Reklam
Materyalizm Nedir?


Bütün evrenin, her varlığın ve olgunun, en temelde maddi özellik gösteren öğelerden oluştuğu, bunlarla ilgili açıklamaların da bu öğelere ve aralarındaki ilişkilere indirgenebileceği yolundaki görüş.

Maddecilik özellikle, dualist ve tinselci görüşler karşısında gelişmiştir. Bunların ilkinden daha çok tekçi özelliğiyle, ikincisinden ise idealizme karşı gerçekçi özelliğiyle ayrılır. Dualizmdeki apayrı ve birbirine indirgenemeyecek iki varlık görüşüne karşı maddecilik, varlığın en temelde tek bir biçimi olduğunu gösterir. Buna göre, düşünsel ya da zihinsel denen olgular ya maddi olguların karmaşık biçimleridir ya da varlıkların temellerindeki yapıya indirgenerek açıklanabilir. Tinselci ve idealist görüşler karşısında da maddecilik düşünsel ya da zihinsel olguların kendi başlarına var olmadıklarını, görünürdeki var oluşlarının ise onları olanaklı kılan maddi bir temel üzerinde açıklanabileceğini gösterir.. Ruh-beden ya da düşünce-madde ayrımının aldatıcı olduğunu bu iki varlık türünün gerçekte tek bir maddi temelden oluşacağını belrtir.

"Madde zihnin ürünü değil; bilakis bizzat zihin maddenin ürünüdür."


Materyalizme göre;

Bilimsel gerçek; Hacmi ve ağırlığı olan herşey maddedir.

Tüm canlı ve cansızların hacmi ve ağırlığı olduğuna göre tüm canlı ve cansızlarda maddedir.

Bilimsel gerçek: Tüm maddelerin en küçük yapı taşına atom denir. Tüm maddeler atomdan oluşur.

Tüm maddeler atomdan oluşuyor ise canlılarda atomdan oluşuyor demektir. Çünkü canlılarda maddedir.

O halde tüm canlı ve cansızların temel yapı taşı aynıdır; Atomdur; Madde ana unsurdur...

Derecelendir
Kaynak The_Psikopat Tarafından yazılmış/derlenmiştir.
İçerik İhbarıOpen Source Document Project AUP&TOS